Please download Flash player here.

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD KNVB

Seizoen 2004/2005 I TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB wordt gemeld terzake ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de hieronder weergegeven termijnen. De KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel. Indien de in de Richtlijn termijn stadionverbod weergegeven gedragingen gericht zijn tegen spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, waarnemers, stewards en/of leden van de veiligheidsorganisatie, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de genoemde termijn worden verdubbeld. Indien een persoon zich voor het eerst niet kan identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, een zogenaamde "first-offender" legt de KNVB de termijn van 3 maanden geheel voorwaardelijk op. Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de KNVB wordt gemeld terzake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de Richtlijn termijn stadionverbod genoemde termijn worden verdubbeld.

Delictsomschrijving Aantal maanden Alternatieven
Wet ID 3 maanden 3 tot 6 uur
Opgeven van een valse naam 3 maanden Niet van toepassing
Niet voldoen aan een verplichte combiregeling 3 maanden Niet van toepassing
Overtreding APV 6 maanden 10 tot 15 uur
Voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk 6 maanden 10 tot 15 uur
Poging tot binnendringen van het stadion 6 maanden 10 tot 15 uur
Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting 6 maanden 10 tot 15 uur
Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met de kaartcontrole
en/of het handhaven van de orde, waaronder Politie en Stewards
6 maanden 10 tot 15 uur
Valsheid in geschrift 6 maanden 10 tot 15 uur
Belediging 6 maanden 10 tot 15 uur
Diefstal of verduistering in of rond het stadion 6 maanden 10 tot 15 uur
(Geringe) vernieling of beschadiging 6 maanden 10 tot 15 uur
Baldadigheid (waaronder het gooien van lichte voorwerpen) 6 maanden 10 tot 15 uur
Openbare dronkenschap in of rond het stadion 6 maanden 10 tot 15 uur
Overtreding van de Opiumwet 6 maanden 10 tot 15 uur
Belediging van een ambtenaar in functie 9 maanden 12 tot 18 uur
Verkopen van toegangskaarten i.s.m. standaardvoorwaarden 12 maanden 24 tot 30 uur
Bezit of verkoop van illegale kaarten 12 maanden 24 tot 30 uur
Opruiing 12 maanden 24 tot 30 uur
Verspreiding discriminatoire uitlatingen 12 maanden 24 tot 30 uur
Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk 12 maanden 24 tot 30 uur
Brandstichting met geringe gevaarzetting 12 maanden 24 tot 30 uur
Wederspannigheid 12 maanden 24 tot 30 uur
Mishandeling 12 maanden 24 tot 30 uur
Plegen van geweld (een op een) 12 maanden 24 tot 30 uur
Overtreding van de Wet Wapens en Munitie 12 maanden 24 tot 30 uur
(Ernstige) vernieling of beschadiging 12 maanden 24 tot 30 uur
Openlijke geweldpleging met geringe gevaarzetting en/of geringe letsel
en/of geringe schade waaronder het gooien van lichte voorwerpen die niet geschikt zijn om letsel en/of pijn toe te brengen
12 maanden 24 tot 30 uur
Schaden van het aanzien en/of het belang van het voetbal 12 maanden 24 tot 30 uur
Het gooien van zware voorwerpen 18 maanden 30 tot 36 uur
Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting 24 maanden 50 tot 60 uur
Poging mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge c.q. Zware mishandeling 24 maanden 50 tot 60 uur
Betreden van het speelveld (erfvredebreuk) 24 maanden 50 tot 60 uur
Binnendringen van het stadion met geweld 24 maanden 50 tot 60 uur
Bedreiging 24 maanden 50 tot 60 uur
Openlijke geweldpleging met ernstige gevaarzetting en/of ernstig letsel
en/of ernstige schade waaronder het gooien van zware voorwerpen die geschikt zijn om letsel of pijn toe te brengen
24 maanden 50 tot 60 uur
Vernieling met ernstige gevolgen 24 maanden 50 tot 60 uur
Afsteken van een vuurwerkbom 24 maanden 50 tot 60 uur
Wederspannigheid met verenigde krachten 24 maanden 50 tot 60 uur
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge c.q. Zware mishandeling 36 maanden Niet van toepassing
Betreden speelveld middels geweld 36 maanden Niet van toepassing
Brandstichting met ernstige gevaarzetting 36 maanden Niet van toepassing
Poging doodslag 36 maanden Niet van toepassing
Deelneming aan een aanval of een vechterij 36 maanden Niet van toepassing
Mishandeling met de dood ten gevolge 48 maanden Niet van toepassing
Doodslag 48 maanden Niet van toepassing
Deelneming aan aanval of vechterij met de dood ten gevolge 48 maanden Niet van toepassing

II BOETES

Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt opgelegd, zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd:
- voor personen in de leeftijdscategorie van 12-16 jaar bedraagt de geldboete  100,-;
- voor personen in de leeftijdscategorie van 16-18 jaar bedraagt de geldboete  250,-;
- voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete  450,-.
Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een boete opgelegd van  900,-, voor de tweede overtreding een boete van  1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van  2000,-.


III ALTERNATIEVE TRAJECTEN

In de afgelopen seizoenen hebben de clubs de commissie stadionverboden van de KNVB met grote regelmaat verzocht een onvoorwaardelijk opgelegd stadionverbod om te zetten in een voorwaardelijk verbod. In ruil hiervoor dient de supporter een aantal uren onbetaalde arbeid te verrichten ten behoeve van de club. Hoewel KNVB positief stond en staat ten opzichte van dergelijke verzoeken, blijkt dat
grote verschillen bestaan in de door de clubs aan hun supporters aangeboden alternatieven.
Teneinde aan deze situatie een einde te maken heeft de KNVB een aantal " rel="lightbox[gallery] opgesteld.

1. De derde kolom van de Richtlijn termijn stadionverbod geeft de marges weer die in acht moeten worden genomen teneinde supporters een individueel, op de persoon gericht, alternatief traject aan te bieden. Een voorstel van een club aan de commissie stadionverboden zal niet in behandeling worden genomen als het voorstel tot een alternatief traject niet tenminste het bij de gepleegde gedraging behorende minimum aantal uren beslaat. Indien een supporter zich aan meerdere gedragingen schuldig heeft gemaakt, wordt het bij de desbetreffende gedragingen behorende minimum aantal uren bij elkaar opgeteld.
2. Voor gedragingen tot en met 6 maanden kan de club de commissie stadionverboden direct verzoeken om omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod. Gedragingen waarop een onvoorwaardelijk verbod van 9 maanden of langer staat worden door de commissie stadionverboden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de
desbetreffende supporter tenminste een kwart van zijn onvoorwaardelijke stadionverbod erop heeft zitten.
3. De desbetreffende club is verantwoordelijk voor de effectuering van het alternatieve traject. Eerst nadat de club de commissie er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat de supporter het alternatieve traject met goed gevolg heeft doorlopen, zal de commissie het verzoek tot omzetting in behandeling nemen (en kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen).
4. De omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod heeft geen gevolgen voor de aan de supporter opgelegde geldboete. De supporters blijft de opgelegde geldboete aan de KNVB verschuldigd. Eerst nadat de supporter de geldboete aan de KNVB heeft voldaan danwel een betalingsregeling met de deurwaarder is overeengekomen, kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen. Voor verzoeken die betrekking hebben op
stadionverboden tot en met 9 maanden geldt dat eerst tot omzetting zal worden overgegaan indien de desbetreffende supporter de explootkosten aan de KNVB heeft voldaan.
Mocht een supporter een betalingsregeling zijn overeengekomen, dan hoeft dit niet aan omzetting van het onvoorwaardelijke verbod in een voorwaardelijk verbod in de weg te staan. Echter, indien de supporter zijn regeling niet nakomt dan zal de gehele periode van het voorwaardelijke verbod alsnog onvoorwaardelijk worden opgelegd.
5. De supporter, die zich binnen 3 seizoenen na afloop van zijn stadionverbod, wederom schuldig maakt aan een van de in de Richtlijn opgenomen gedragingen, komt niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.
6. Supporters, aan wie een onvoorwaardelijke stadionverbod van (totaal) 36 maanden of meer is opgelegd, komen niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.


Bron: KNVB